Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Pływalnia Limanowska jest obiektem Starostwa Powiatowego w Limanowej.

2. Budynek Pływalni Limanowskiej czynny jest:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 22:00.

– w soboty, niedziel i święta w godzinach od 9:00 do 22:00.

Godziny otwarcia atrakcji:
Baseny – od pn – pt 10:00 do 22:00 /Pobyt na hali basenowej do godziny 21:45. / Natomiast ostatnia godzina wejścia 20:45/

w sb – nd i święta od 9:00 do 21:00 /Pobyt na hali basenowej do godziny 21:00. / Natomiast ostatnia godzina wejścia 20:00/

Sauny – od pn – pt od 15:00 do 21:45 w sb – nd i święta od 15:00 – 21:00
Grota Solna – od pn – pt 10:00 do 22:00 w sb – nd i święta od 9:00 – 22:00
Kręgielnia – od pn – pt od 10:00 do 22:00 w sb – nd i święta 9:00 – 22:00
Squash – od 10:00 do 22:00 w sb – nd i święta od 9:00 – 22:00
Bilard – od 10:00 do 22:00 w sb – nd i święta od 9:00 – 22:00

3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się

z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.

Za zapoznanie się z regulaminem i instrukcjami uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.

4. Osoby przebywające na terenie Pływalni, a w szczególności na hali basenowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Pływalni mogą być usunięte z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.

6. Pływalnia posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia.

7. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z usług Pływalni.

8. Nagrania monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób niestosujących się do zapisów Regulaminów obowiązujących w obiekcie.

9. Obiekt Pływalni podzielony jest na strefy w których obowiązują określone regulaminy:

• Strefa basenowa: basen pływacki, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, brodzik dla dzieci, wanny z hydromasażem.
• Strefa relaksu: sauna sucha, sauna parowa, wypoczywalnia, grota solona.
• Strefa rekreacji: kręgielnia, bilard, squash.

10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

• palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających,
• wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
• wnoszenia do hali basenowej żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
• wprowadzania i przebywania zwierząt,
• wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych rzeczy niebezpiecznych.

11. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

12. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Pływalni posiadają wymagane atesty i zapewniają, przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowania, bezpieczne z nich korzystanie.

13. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez pisemnej zgody właściciela obiektu.

14. Nagrywanie filmów oraz fotografowanie do celów komercyjnych w obiekcie jest możliwe po uzyskaniu zgody zarządzającego obiektem, a w przypadku przebywania osób na hali basenowej, także po uzyskaniu ich zgody.

15. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania całości lub części urządzeń.

16. Wszelkie zdarzenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobie zarządzającej obiektem.

17. Do korzystania z Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni sposób odpłatności i posiadają transponder /chip elektroniczny/.

18. Bilet bez limitu czasu upoważnia do jednokrotnego wejścia na halę basenową Pływalni i korzystania z atrakcji, dostępnych w ramach wykupionego biletu. Przekroczenie bramki wyjściowej przy kasie, równoznaczne jest z unieważnieniem biletu.

19. W rozliczeniu pobytu na Pływalni decyduje czas zakupu biletu i zwrotu transpondera przy kasach. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.

20. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, pozostawione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty, oraz za nie zapoznanie się użytkownika z niniejszym regulaminem, oraz instrukcjami użytkowania saun, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.

21. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (klapki, drewniaki) obuwie należy włożyć do worka foliowego i schować w szafce ubraniowej lub pozostawić na półce przed wejściem do szatni.

22. Każdy użytkownik Pływalni ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla użytkowników obiektu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

1. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Pływalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i atrakcji basenowych, jak również bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.

2. Nad bezpieczeństwem użytkowników obiektu czuwa ratownik.

3. W szatniach, pod prysznicami, wokół niecki basenu, saunach, przy wannach jacuzzi, zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.

4. Wszystkie osoby znajdujące się na Pływalni muszą podporządkować się poleceniom i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.

5. W przypadku grup zorganizowanych na każde 15 osób z grupy jeden opiekun (osoba dorosła), sprawuje opiekę na grupą i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Powyższe nie dotyczy grup szkolnych uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego, które mogą liczyć nie więcej niż 26 uczniów, dla których to zasady uczestnictwa zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. Opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić wejście uczestników dyżurnemu ratownikowi w celu ustalenia zasad korzystania z hali basenowej przez grupę oraz sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

7. Zajęcia nauki pływania mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników oraz opiekunów grup.

8. Zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a w przypadku grup – dodatkowo opiekunów grup, w ilości nie mniej niż jeden opiekun na 15 uczestników grupy.

9. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy i czepek: strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.

10. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali basenowej w oznakowanym stroju.

11. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

12. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

13. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem na halę pływalni do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.

14. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdującej się przy stanowisku startowym oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi.

15. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.

16. W czasie zawodów, imprez pływackich itp. organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

17. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera pływania lub instruktora pływania.

18. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Pływalni, przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Krytej Pływalni oraz zawarcia umowy regulującej zasady prowadzenia zajęć.

19. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na halę basenową.

20. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.

21. Na terenie hali basenowej zabrania się:

• uszkadzania/niszczenia oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
• biegania po plażach otaczających niecki
• przytapiania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu
• wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne
• używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów
• konsumpcji produktów żywnościowych
• wnoszenia ostrych przedmiotów, szklanych naczyń i opakowań
• wrzucania do wody wszelkich przedmiotów
• skakania do wody z murków, balustrad, wanien jacuzzi czy innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”
• korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z regulaminem i instrukcjami
• niszczenia wyposażenia
• załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
• wkładania części ciała do otworów znajdujących się wewnątrz niecek z wodą oraz jacuzzi, służących do nacieków i masażów wodnych
• używania mydła i innych środków chemicznych
• zanieczyszczania wody basenowej
• wszczynania fałszywych alarmów
• wchodzenia do wody i korzystania z atrakcji wodnych bez obecności ratownika
• przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
• sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających

22. Na hali basenowej obowiązuję sygnalizacja alarmowa:

• jeden krótki gwizdek – UWAGA !
• jeden długi gwizdek – koniec zajęć, wyjście z wody
• seria krótkich gwizdków – ALARM, natychmiast opuścić nieckę, ewakuacja

23. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, na zjeżdżalniach obowiązuje zakaz zjazdu w okularach, z okularami do pływania, korekcyjnymi, biżuterią, sprzętem pływackim oraz wszelkimi innymi akcesoriami.

24. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczka, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, agresywne zachowania.

25. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

26. Dzieci przed ukończeniem 8-go roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej tylko i wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

27. W wannie z hydromasażem okrągłej może przebywać maksymalnie 6 osób, w jacuzzi SPA może przebywać maksymalnie 4 osób.

28. Podczas korzystania z wanny z hydromasażem oraz jacuzzi zabrania się:

• wchodzenia i wychodzenia w miejscu innym niż do tego przystosowanym i przeznaczonym
• skakania do wanny
• zanurzania głowy pod wodę
• wylewania wody z wanny
• zanieczyszczania wody
• zakłócania spokoju innych użytkowników
• zachowania uznawanego za nieobyczajne, nieprzyzwoite lub obraźliwe

29. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem oraz jacuzzi zachować szczególną ostrożność.

30. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

31. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom ratownika pełniącego dyżur.

32. Telefony alarmowe:

• Policja – 997
• Pogotowie Ratunkowe – 999
• Straż Pożarna – 998
• Numer alarmowy – 112

III. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

Zjeżdżalna wodna jest integralną częścią Krytej Pływalni i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia.

5. Dzieci do lat 8 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

6. Należy wchodzić ostrożnie na szczyt zjeżdżalni, zachowując ustaloną kolejność. Zabrania się wybiegania po stopniach, przepychania i wymuszania miejsca w kolejce.

7. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz powodowania niebezpiecznych sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i innych osób korzystających ze zjeżdżalni.

8. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja świetlna:

· kolor zielony – ślizg można rozpocząć z chwilą pojawienia się zielonego światła na sygnalizatorze oraz po upewnieniu się, że osoba wcześniej zjeżdżająca opuściła hamownię;
· kolor czerwony – zakaz zjazdu.

9. Zjeżdżać w ustalonej kolejności z zachowaniem następujących warunków:

· zjazd odbywa się pojedynczo z wyjątkiem pkt. 5 Regulaminu;
· zabrania się zjazdu rurą zjeżdżalni parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu oraz wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu;
· zjeżdżać można w pozycji siedzącej lub leżąc na placach;
· w trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w rurze;
· po wykonaniu ślizgu, niezwłocznie należy zrobić miejsce w niecce hamowni następującemu użytkownikowi.

10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu hamowni.

11. Za nieprzestrzeganie postanowień powyższego regulaminu użytkownik zjeżdżalni może zostać upomniany i ostrzeżony przez ratownika, a w wyjątkowej sytuacji usunięty z obiektu.

ZABRANIA SiĘ:

1. Użytkowania zjeżdżalni w przypadku zauważonych przez użytkownika uszkodzeń zabezpieczeń sygnalizacji świetnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.
2. Korzystania ze zjeżdżalni bez dopływu wody.
3. Zjeżdżania w grupach.
4. Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy.
5. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową naprzód.
6. Biegania i popychania się na podeście startowym i schodach.
7. Wchodzenia do rury zjazdowej pod prąd do góry od strony lądowiska.
8. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

Wejście na teren Pływalni jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad zapisanych w Regulaminie Pływalni.

II. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI DLA
UCZESTNIKÓW GRUPY ZORGANIZOWANEJ

III. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI DLA
OPIEKUNÓW GRUPY ZORGANIZOWANEJ

IV. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

V. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY

VI. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

VII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI BILARDOWEJ

VIII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

IX. REGULAMIN REZERWACJI TORÓW i ZASAD PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

X. REGULAMIN KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z usług Pływalni Limanowskiej jest Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferowanych przez nas usług i zgodnie z wyrażoną zgodą.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przez nas udostępniane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych .
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
7. Posiada Pani/ Pan prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.